PŘÍBĚHY POŠT, Z HISTORIE POŠTOVNICTVÍ NA DOMAŽLICKU

Kristýna Pinkrová, Marta Zemanová

Cena 285,- Kč

2018, formát B5, pevná vazba, plnobarevný tisk, 272 stran

Publikace přináší přehledný obraz o historii pošt na Domažlicku. Po podrobném úvodu o poštovnictví v českých zemích následuje katalog jednotlivých poštovních úřadů, který obsahuje 45 samostatných hesel, mezi nimiž nechybí ani známá historická pošta v Klenčí pod Čerchovem. Publikace je zakončena několika přílohami, např. česko-německými názvy obcí a osad v regionu a je rovněž doplněna množstvím dobových vyobrazení a fotografií. Publikace je plnobarevná.

MANKA ŘÍMANKA

Marie Bílková
(pro vydání upravily Alena Gruberová, Alžběta Vondrašová)

Cena 230,- Kč

2011, první vydání. Formát A5, pevná vazba, 144 stran

V knize jsou zpracovány vzpomínky slečny Marie Bílkové z Mrákova na svoji pratetu Marii – Manku (*1827, †1888) a její cestu do Říma, kterou podnikla jako poutnice pěšky, aby se setkala se samotným papežem. V publikaci je otištěn originální rukopis i jeho přepis v tradičním chodském dialektu. Poutavé i úsměvné vyprávění je doplněno dobovými fotografiemi a vyobrazeními.

 

DUDÁCI A VLČÍ HLAVY

Zdeněk Šmíd

Cena 290,- Kč

2017, formát 18 x 28 cm, pevná vazba, 214 stran

Kniha vychází v roce nedožitých 80. narozenin známého publicisty a spisovatele Zdeňka Šmída. Autor tu svým typickým humorem vyznává lásku k Chodsku a představuje tu i jednotlivé pověsti z tohoto svérázného kraje. Nové vydání publikace doplňují vyobrazení Veroniky Holé, které jsou stejně osobité a nekonvenční jako texty Zdeňka Šmída.

BOUŘE NAD POŘEŠÍNEM (díl první), LOUZEK ANEB HAVRANI TÁHNOU K JIHU (díl druhý)

Radovan Procházka

Cena 250,- Kč

2017, formát B5, pevná vazba, 230 stran

Historický román. Děj prvního dílu knihy se odehrává na jihočeském hradu Pořešíně na počátku 14. století v době, kdy hrad drželi Bavorové ze Strakonic. Druhá část knihy přivede čtenáře na sousední hrad Louzek. Oba hrady leží na řece Malši a spravuje je sdružení Hrady na Malši, pro něž byla publikace vydána.

 

TRPKÝ PŘÍBĚH KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE V POŘEJOVĚ ANEB JAK JSEM „ZNIČIL“KULTURNÍ PAMÁTKU A O DALŠÍCH VÝZKUMECH

Zdeněk Procházka

Cena 250,- Kč

2017, formát B5, pevná vazba, 216 stran, plnobarevný tisk

Autor zde popisuje historii gotického kostela sv. Bartoloměje, který stál uprostřed obce Pořejov na Tachovsku. Lidnatá obec byla po odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 zbořena a stejný osud potkal zanedlouho i kostel. Následně byla v prostoru zničené obce zřízena skládka komunálního odpadu. V roce 2013 se studenti fakulty umění a designu v Plzni rozhodli zbytky kostela odhalit a upravit. Při těchto pracích však poškodili archeologická souvrství. Autor publikace tu poté se souhlasem muzea v Tachově uskutečnil záchranný výzkum a dokumentaci. Za tuto práci měl následně zaplatit vysokou pokutu, protože nevlastnil archeologickou licenci. Absurdní kauza je doplněna řadou fotografií a dokumentů.
Ve druhé části knihy autor vzpomíná na archeologické výzkumy, jichž se zúčastnil a které probíhaly většinou pod vedením prof. Dr. Tomáše Durdíka z Archeologického ústavu ČSAV Praha. Jednalo se většinou o výzkumy západočeských hradů. Jsou tu ale popsány také výzkumy technických památek a skláren v Českém lese. Výsledky z mnoha těchto výzkumů nebyly dosud publikovány. Také zde je přiloženo velké množství plánů, fotografií a vyobrazení.

DOMAŽLICKÉ MLÝNY, MLYNÁŘI A MLÝNSKÁ STROUHA

Zdeněk Procházka

Cena 190,- Kč

2. vydání, vyšlo v prosinci 2015, formát B5, pevná vazba, 128 stran

Kniha seznamuje čtenáře s podrobnými dějinami 10 mlýnů položených ve městě a na katastrálním území bývalého královského města Domažlic. V textu jsou zmíněni jednotliví majitelé, mlynářské rodiny i staré popisy mlýnů. Publikace je doplněna bohatým obrazovým materiálem, který byl získán z archivů i od pamětníků mlynářského řemesla.

 

KLADRUBY 900,

lidé – život – doba

Jiří Čechura

Cena 460,- Kč

2015, formát A4, pevná vazba, 408 stran

Rozsáhlá a výpravná kniha obsahující kolem 600 vyobrazení, fotografií a map přiblíží čtenáři dlouhou a bohatou historii kladrubského kláštera i městečka Kladrub u Stříbra). Publikace, která vychází v roce 2015, kdy uplyne 900 let od první historické zmínky, je rozdělena do 38 rozsáhlých kapitol, které se týkají především známého benediktinského kláštera i historického městečka a okolí. Další kapitoly jsou věnovány např. kladrubským pivovarům a hostincům, církevním stavbám, mlýnům v okolí Kladrub, přírodě Kladrubska, záhadným smírčím křížům atd. Autor Jiří Čechura, který byl dlouhodobým kladrubským kantorem tu zúročil svoji celoživotní badatelskou činnost. Mnoho historických fotografií a map je zde publikováno poprvé.

VYPRODÁNO

JÁ AMADEUS

Jakub Fišer

Cena 99,- Kč

2015, formát A5, brožovaná vazba, 96 stran

Autor je nositelem několika básnických cen a má za sebou vydání několika básnických sbírek, např. Obžaloba lůzokracie nebo S žízní neustaň. V nové sbírce Já Amadeus těží témata k novým básním jak z regionu Plzeňska, v němž žije, tak i ze života W. A. Mozarta.

 

JIVJANY 1115–2015

z historie Jivjan, Ostromeče a Velkého Malahova

Marie Špačková

Cena 180,- Kč

2015, formát B5, pevná vazba, 120 stran

V knize jsou vedle Jivjan, které oslavily v roce 2015 devítisté výročí od první písemné zmínky, monograficky zpracovány informace o sousedním Velkém Malahově a Ostromeči. Autorka tu zpracovala jak starší dějiny těchto lokalit, v nichž žilo před rokem 1945 německy mluvící obyvatelstvo, tak i poválečné budování vysídlených obcí a jejich současnost. Plnobarevná publikace je doplněna kopiemi archiválií a historickými i současnými fotografiemi všech tří lokalit i jejich památek.

KOUT NA ŠUMAVĚ

Kapitoly z dějin obce pod Rýzmberkem

Zdeněk Procházka

Cena 280,- Kč

2015, formát B5, pevná vazba, 160 stran

Publikace obsahuje podrobné dějiny Kouta včetně nově objevené písemné zmínky o vsi z roku 1441. Zasloužená pozornost je věnována i jednotlivým rodům, které koutsko-trhanovské panství vlastnily, především Stadionům. Ve zvláštních kapitolách jsou popsány jak koutská tvrz, tak i stadionský zámeček, kostel sv. Jiří, známý koutský pivovar, 3 mlýny, které v okolí Kouta pracovaly, Starý a Nový Dvůr i hrad Rýzmberk. Kapitoly o jednotlivých objektech a památkách obsahují opět plánovou i fotografickou dokumentaci a fotokopie archiválií.

 

CHOCOMYŠL

Zdeněk Procházka

Cena 90,- Kč

2015, formát A5, brožovaná vazba, 64 stran

Publikace v osmnácti kapitolách líčí historii obce od středověku do současnosti. Většina kapitol je věnována nejvýznamnější památce obce – bývalému zámku hrabat Černínů, který byl často přestavován a využíván např. jako cukrovar nebo lihovar. Publikace je doplněna historickými fotografiemi, vyobrazeními a plány zámku a obce, z nichž většina je publikována poprvé.

KANICE

kapitoly z historie a současnosti obce pod Netřebem

Zdeněk Procházka, Marie Ptáková

Cena 280,- Kč

2015, formát B5, pevná vazba, 128 stran

Publikace se skládá ze dvou částí, v prvé autor popisuje starší dějiny obce a jednotlivé památky, především kanický zámek a blízký hrad Netřeb. Text je doplněn plány a dokumentací těchto objektů včetně archiválií, které jsou často publikovány poprvé. Zvláštní pozornost je věnována osudům posledních majitelů zámku, kterými byly rodiny Škodů a Pergerů. Ve druhé části se autorka rozepisuje o novodobé historii obce, položené pod Netřebem i její současnosti. Také tato část publikace je doplněna množstvím fotografií a přináší mnoho nových, dosud nepublikovaných informací.

 

MILAVČE

kapitoly z dějin obce

Zdeněk Procházka

Cena 280,- Kč

2014, formát A4, pevná vazba, 96 stran

Publikace je podrobnou monografií dějin i současnosti obce položené na okrese Domažlice v Plzeňském kraji. Historie osídlení krajiny je zde pradávná, sahá až do mladší doby bronzové a právě jí a tzv. milavečské kultuře jsou věnovány úvodní kapitoly knihy. Další text se zabývá svatovojtěšskými legendami, které se k Milavčím rovněž vztahují. Vedle historie sestavené z archivních pramenů jsou tu popisovány i památky a zajímavosti obce, např. kostel sv. Vojtěcha, studánka Vojtěška, atd. V textu nebylo opomenuto ani významných rodáků obce jakými byli např. malíř a grafik Josef Váchal nebo herec Jiří Bittner. Publikace je doplněna četnými barevnými a černobílými fotografiemi i reprodukcemi historických materiálů.

Dřevňowská pivovarská chasa aneb PIVOVARY A PIVOVÁRKY OKRESU TACHOV

Jan Jirák

Cena 285,- Kč (s DVD)

2015, formát A4, pevná vazba, 224 stran

Kniha popisuje historii pivovarnictví na území Tachovska a Stříbrska v rozsahu současného okresu Tachov. V úvodní kapitole je zpracována tematika církevních – klášterních pivovarů. Text je řešen formou katalogu, který obsahuje historii více než 70 pivovarů, které na popisovaném území pracovaly. Texty jednotlivých kapitol dosahují různé délky podle významu pivovaru, délky jeho trvání a dochovaného archivního materiálu. Texty jsou doplněny velkým množstvím historických fotografií, map a dokumentů. Na své si přijdou i sběratelé historických pivních lahví a pivních suvenýrů, speciálně pro ně bylo vyrobeno DVD, které je součástí publikace. Zvláštní kapitola je věnována novinovým článkům z dobového tisku, které řeší radosti i problémy s pivem a hospodami v regionu. Jediným pivovarem, který dnes na Tachovsku pracuje, je rodinný pivovar Chodovar v Chodové Plané, jemuž je v knize také věnována zasloužená pozornost.

 

DOMAŽLICE
Historicko-turistický průvodce městem a jeho památkami

Zdeněk Procházka

Cena 190,- Kč

2015, formát B5, pevná vazba, 240 stran

Publikace vychází v roce 2015, kdy uplyne 750 let od první zmínky o hrazeném královském městě Domažlicích. První část knihy mapuje dějiny města, druhá se věnuje podrobnému popisu jednotlivých památek – kostelů, městského opevnění, Chodského hradu, pivovarů, mlýnů atd. Třetí část tvoří podrobné německé resumé. Plnobarevná publikace obsahuje více než 280 historických i současných fotografií, plánů a archivních dokumentů. Objevují se zde i zcela nové informace získané z archivů, archeologických i stavebně historických výzkumů.

RECEPTY ZE ZÁMECKÝCH KUCHYNÍ

Zdeněk Procházka,

Josef Nejdl

Cena 270,- Kč

Formát B5, pevná vazba, 144 plnobarevných stran.

Publikace přináší historické recepty ze zámeckých kuchyní, které byly objeveny mezi archivními zápisy a pocházejí z přelomu 19. a 20. století. Recepty si zapsaly majitelky zámků v Kanicích a Lštění (okres Domažlice) a v Halži (okres Tachov). Vedle receptů kniha obsahuje historické úvody k jednotlivým sídlům a osudy osob, s nimiž recepty souvisejí. Na 160 receptů je doplněno fotografiemi pokrmů i fotografiemi kuchařek, které si je zapsaly. Je volným pokračováním knihy „Tradiční jídla česko-bavorského příhraničí“. Publikace vychází v česko-německém jazyce v překladu Aleny Vondrušové. Knihou čtenáře provází ilustrace Jany Šlechtové.

 

VYPRODÁNO

 

KLÁŠTER A KOSTEL AUGUSTINIÁNŮ
V DOMAŽLICÍCH

Zdeněk Procházka

Cena 85,- Kč

2014, formát B5, brožovaná vazba,
52 stran.

Brožura podrobně popisuje dějiny kláštera a klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie při konventu augustiniánů v Domažlicích. Nechybí ani popis kláštera a přilehlého kostela s bohatou kresebnou i fotografickou dokumentací. Řada archivních pramenů i vyobrazení je publikována poprvé. Brožura obsahuje barevnou fotografickou přílohu.

Z HISTORIE A SOUČASNOSTI BLÍŽEJOVSKA

Zdeněk Procházka

Cena 250,- Kč

2014, formát B5, pevná vazba, 192 stran.

Kniha podrobně popisuje historii a památky obce Blížejov i osad, které pod ni spadají. Publikace je doplněna mnoha vyobrazeními, mapami, historickými fotografiemi i dokumentací památek. V Blížejově je popisován kostel sv. Martina a zámeček, v Nahošicích zámek a osudy jeho majitelů, v Přívozci zámek Bořků Dohalských z Dohalic a bývalý pivovar, v Chotiměři zámek, tvrz a pozoruhodná zámecká kaple, ve Lštění kostel sv. Jana Křtitele a známá věžová tvrz, dále jsou v knize monograficky zpracovány dějiny vsí Františkov, Malonice a Výrov.

 

VŠERUBY A VŠERUBSKO

Zdeněk Procházka

Cena 280,- Kč

2014, formát B5, pevná vazba, 160 stran.

Publikace podrobně dokumentuje historii i současnost pohraničního městečka Všeruby na Domažlicku. Kniha byla vydána ke 444. výročí povýšení Všerub na městečko. Mimo Všerub samotných je tu popsána i historie míst, která dnes spadají pod ÚM Všeruby. Jmenovitě Brůdek, Hájek, Hyršov, Chalupy, Maxov, Pláně, Pomezí, Studánky a vsi Myslív a Sruby, které zanikly po roce 1945. K památným místům, popsaným v této publikaci, patří i kostelík sv. Václava na Brůdku a kostel sv. Anny na Tanaberku. Kniha je doplněna bohatým obrazovým, mapovým i fotografickým materiálem.

CHODSKO HISTORICKÉ
A SOUČASNÉ

Zdeněk Procházka,
Josef Nejdl

Cena 315,- Kč

2013, formát 220 x 210 mm, pevná vazba, 160 stran.

Plnobarevná fotografická publikace, která po letech opět mapuje historii i současnost Chodska. V úvodní části se čtenář seznámí s historií Chodska i s jeho nejznámějšími zástavními držiteli Švamberky, Lamingeny a Stadiony. Nejrozsáhlejší část je věnována jedenácti privilegovaným chodským vsím, které jsou tu představeny jednotlivě. Závěr knihy přináší informace a fotografie o metropoli Chodska – Domažlicích, jeho muzeích a současném chodském folklóru. Kniha obsahuje na 300 historických i současných barevných fotograií, texty jsou v češtině, němčině a angličtině.